Πλυθισμός

Η εξέλιξη του πληθυσμού του χωριού και των οικισμών του έχει ως εξής:


1466 Κοπάτσι…………Οικογένειες χριστιανών………46
Οικογένειες μουσουλμάνων…..6
Χήρες…………………………9
Ανύπαντροι……………………9

1886 Γκοπάτσι……………….Χριστιανοί……..300
Τούρκοι…………150
1908 Κοπάτσι …………….Έλληνες Ορθόδοξοι………250
Μουσουλμάνοι……….……75
Τζουμάμαχαλά…… «» ……..….…..40
Μαχμουτλί…………. «» …….….…140
Μπαϊσλί (Μπασασλί).. «» …….….…130
Κοπάτςντερέ……….. «» …….……160
1912 Κοπάτσι…………Έλληνες Ορθόδοξοι ………334
Μουσουλμάνοι……………..54
Μαχμουτλί……… «» ….…………290
Μπεασλί………… «.» ……………271
Κοπάτςντερέ…… «.» ……………133
1913 Κοπάτσι………….σύνολο …………………394
1915 (Αύγουστος) –Κοπάτσι…………..Έλληνες…………………..410
Έλληνες πρόσφυγες….……62
Μωαμεθανοί………………52
Μαχμουτλί …………..Μωαμεθανοί………….…236
Μπεασλί……….……Έλληνες πρόσφυγες….…140
Κοπάτςντερέ…..……Μωαμεθανοί……………100
Έλληνες………………..130
1920 Κοπάτσι ……………….481
Κοπάτςντερέ………….…….148
1928 Βέργη (Κοπάτσι)………..…..667
Κοπάτςντερέ….………….…..……48
Παρχάρι (Τζουμάμαχαλά)….…116
8
1930 Βέργη …………………….…(σύνολο)..667
Άρρενες……….…………..366
Κοπάτςντερέ και Παρχάρι…σύνολο….184
Άρρενες….…82
1940 Βέργη ……………….886
1951 Βέργη ……………….976
1961 Βέργη ….………….1168
1971 Βέργη ….………….1203
1981 Βέργη ….………….1155
1991 Βέργη ….………….1028
2001 Βέργη ……….…. 1279
2011– Βέργη …..…………. 699